Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kommande utbildningar

Inför läsåret 2022 har Campus Nyköping ansökt om att få starta 4 nya utbildningar. Besked om de får starta kommer i januari 2022. Du kan lämna din intresseanmälan nu så meddelas du när beskedet har kommit.

Trädgårdsmästare

1,5 ÅR, HELTID, Distans, 380 YH-poäng
Intresseanmälan

Denna utbildning har Campus Nyköping ansökt om att få starta 2022. Myndigheten för Yrkeshögskolan lämnar besked i jan 2022. Ansökan öppnar i februari 2022. Lämna din intresseanmälan redan nu så kontaktar vi dig när besked har kommit om utbildningen får starta eller ej.

Trädgårdsmästare - odling, innovation och företagande

Utbildningen till trädgårdsmästare med inriktning odling, innovation och företagande leder till specialiserade kunskaper inom odling av grönsaker, kryddor, frukt och bär i huvudsak på friland, men även i växthus. Utbildningen leder också till att du får kunskaper inom innovation för utveckling av nya produkter, tjänster och effektiva arbetsprocesser. Utbildningen utgörs av en gedigen sammansättning teoretiska såväl som praktiska delar med praktikperioder för att omsätta teori till verklighet. Med fokus på hållbart företagande utifrån ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv utbildas du i ett framtida företagande inom odling.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Odling av grönsaker, kryddor, frukt och bär på friland och i växthus

 • Ogräs, skadegörare, sjukdomar och bekämpning av dessa

 • Jord- och markegenskaper, växtnäring och gödsling

 • Dränering och bevattning

 • Växtkännedom om grönsaker, kryddor, frukt och bär

 • Maskiner och redskap inom yrkesområdet och hantering av dessa utifrån en säker arbetsmiljö, god ekonomi och miljöpåverkan

 • Beskärning av fruktträd och bärbuskar och hur detta påverkar växtens hälsa och hållbarhet

 • Förädling av och lagringsmetoder för grönsaker, kryddor, frukt och bär

 • Odlings- skörde- och lagringsprocesserna (biologiskt och fysikaliskt, i syfte att kunna informera kund)

 • Affärsplanering, marknadsföring, distribution och försäljningsstrategier för företag verksamma inom gröna näringar

 • Ledarskap inom gröna näringar

 • Former för anställning

 • Redovisning för egenföretagare inom gröna näringar

 • Kalkylering och lönsamhetsberäkningar för odlingsföretag

 • Prissättning av grönsaker, kryddor, frukt och bär samt förädlade produkter och tillhörande tjänster

 • Lagar och förordningar, standarder och certifieringar inom yrkesområdet

 • Hållbart och innovativt företagande utifrån ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Välja gröda utifrån förutsättningar på plats och möjlighet till förädling och marknadens efterfrågan
 • Odla grönsaker, kryddor, frukt och bär utifrån odlingens förutsättningar så som gödsling, bevattning och växtskydd
 • Ta jordprov, tolka och analysera svaret och ge förslag på åtgärder för att få ett optimalt odlingsresultat utifrån markens förutsättningar och grödornas behov
 • Identifiera sjukdomar, skadegörare och ogräs samt lämpliga åtgärder att bekämpa dessa
 • Beskära fruktträd och bärbuskar
 • Handha och underhålla maskiner och redskap inom yrkesområdet
 • Förädla odlingsprodukterna
 • Ta fram en budget och följa upp det ekonomiska utfallet
 • Prissätta produkter och tjänster samt ta fram kalkyler och utföra lönsamhetsberäkningar för produkter, tjänster, produktionssätt och investeringar
 • Upprätta affärs- och marknadsplan för det egna företagandet med ett hållbarhetsperspektiv
 • Tillämpa tydligt kundfokus och innovativa metoder vid framtagandet av nya tjänster, produkter eller arbetssätt

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

Självständigt:

 • Starta, driva och utveckla ett hållbart företag inom gröna näringar med tillämpning av de lagar och regler som gäller i branschen
 • Planera och leda arbetet i det egna företaget
 • Självständigt kunna odla grönsaker, kryddor, frukt och bär för kommersiellt bruk utifrån odlingens förutsättningar
 • Självständigt och innovativt kunna förädla råvaror för att skapa mervärde i syfte att nå en bredare marknad och en ekonomisk bärighet i företaget
 • Utifrån omvärldsbevakning, marknadens efterfrågan och identifierade behov hos kunden utveckla innovativa produkter och tjänster
 • Utifrån omvärldsbevakning, marknadens efterfrågan och identifierade behov hos kunden kunna göra analyser och hållbara val av grödor och förädlingsmetoder
 • Självständigt identifiera problem eller ineffektiva arbetssätt och genomföra förbättringsarbeten för att uppnå en mer produktiv verksamhet

Utbildningens innehåll och upplägg

Kursen omfattar 380 YH poän vilket motsvarar ca. 1,5 års heltidsstudier.

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Ekonomi, företagande och ledarskap inom gröna näringar 25 YH-p
 • Examensarbete 25 YH-p
 • Förädling och innovation 30 YH-p
 • Hållbara fruktträd och bärbuskar 10 YH-p
 • Hållbart och innovativt företagande inom gröna näringar 20 YH-p
 • Lärande i Arbete 25 YH-p
 • Marknadsföring och distribution inom gröna näringar 15 YH-p
 • Maskin- och redskapskunskap 50 YH-p
 • Odling av grönsaker, kryddor, frukt och bär 50 YH-p
 • Praktisk markkunskap 20 YH-p
 • Teoretisk markvetenskap 30 YH-p
 • Växter och odlingsförutsättningar 50 YH-p
 • Växtskydd i trädgårdsodlingen 30 YH-p

Behörighet till Yrkeshögskolan

Grundläggande behörighet innebär att du har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller;

 1. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 2. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 3. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper*

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper;

 • Fordon och redskap
 • Marken och växternas biologi

 • Växtkunskap 1

Utöver detta krävs också 1 års halvtidsarbete inom odling alternativt yrkeserfarenhet inom annan del av livsmedelsdistributionskedjan mellan producent och konsument (förädling, distribution eller försäljning på t ex ett musteri, gårdsbutik eller liknande) SAMT erfarenhet av odling på ideell basis (exempelvis som fritidsintresse på egen mark).

*Behörighetsgivande kurs kommer erbjudas för icke behöriga inför ansökan. Mer information om detta närmare MYH beslut.

Läs mer Visa mindre

Equiterapeut

3 ÅR, HELTID, 600 YH-poäng
Intresseanmälan

Denna utbildning har Campus Nyköping ansökt om att få starta 2022. Myndigheten för Yrkeshögskolan lämnar besked i jan 2022. Ansökan öppnar i februari 2022. Lämna din intresseanmälan redan nu så kontaktar vi dig när besked har kommit om utbildningen får starta eller ej.

Proffs på häst behövs när efterfrågan ökar

Equiterapeuten arbetar med rehabilitering av hästar efter veterinärdiagnos inom samtliga hästsporter och med friska hästar i förebyggande syfte. Equiterapeuten driver ofta eget företag och kunderna är bl.a. travtränare, galopptränare, ryttare inom olika discipliner samt veterinärer och veterinärkliniker. Det är vanligt att equiterapeuten tecknar långa kontrakt med stall och veterinärkliniker. 

 

De senaste trettio åren har antalet hästar i Sverige nästan femdubblats, under pandemin har allt fler skaffat häst. Med denna utveckling har också behovet av specialistutbildade hästvårdare ökat. Equiterapeuter efterfrågas av veterinärer, både för att arbeta på uppdrag och som del av teamet (SVEF).

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Ergonomi för Equiterapeuter
 • Ekonomi och företagande i hästbranschen
 • Riskfaktorer för den psykiska hälsan kopplat till egenföretagande
 • Avancerade kunskaper om hästens anatomi, fysiologi, biomekanik och rörelsemekanik
 • Avancerade kunskaper om hästens exteriör
 • Nervsystemets anatomi, struktur och utveckling
 • Nervsystemets funktionella betydelse för hästens rörelseapparat
 • Läkemedelshantering för djurvårdare på nivå 2
 • Smittsamma sjukdomar
 • Smittspridning och hygienrutiner för att undvika smittspridning
 • Vanliga träningsformer och träningsupplägg för hästar inom olika discipliner
 • Grenspecifika belastningar och slitage, på hästar i alla åldrar
 • Veterinärmedicinska termer och vedertagen nomenklatur, både på svenska och engelska
 • Diagnostiska metoder så som ultraljud, röntgen, CT scanning och MR.
 • Vävnadsskada och läkning
 • Stresspunktsbehandling
 • Stretching inom den fysikaliska ramen
 • Triggerpunkternas lokalisation, funktion och smärtutbredning
 • Fysiologiska modeller som finns för uppkomsten av myofasciella smärttillstånd och funktionsstörningar
 • ROM, range of motion, passivt ledspel
 • Smärttillstånd som orsakar hyper- och hypomobilitet
 • Fysiologiska mekanismer som ligger till grund för behandlingstekniker, på muskel och mobiliseringsnivå
 • Evidens- och erfarenhetsbeprövade metoder som används inom rehabilitering
 • Evidensbaserat förhållningssätt
 • Dokumentation och journalskrivning
 • Aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor
 • Adekvata lagar och regler

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Handha hästar och utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter med korrekt ergonomi
 • Driva ett företag i förhållande till lagar och krav
 • Kommunicera yrkesspecifikt med hästägare, veterinär och andra yrkeskategorier inom hästbranschen, både på svenska och engelska
 • Hantera läkemedel enligt kraven för djurvårdare på nivå 2
 • Tillpassa utrustning
 • Hantera hästar enligt säker hästhantering och gott horsemanship
 • Identifiera förekommande exteriöra avvikelser
 • Bedöma underlagets påverkan på biomekaniken
 • Bedöma olika rasers förutsättningar och avvikelser i rörelsemekaniken
 • Skapa och följa hygienrutiner
 • Utföra häst vid hand
 • Longera hästar
 • Utföra rörelseanalys
 • Utföra avancerad palpation
 • Utföra fysikalisk testmetodik
 • Utföra hel kroppsmassage med olika behandlingstekniker på häst
 • Utföra stresspunktsbehandling
 • Utföra stretching
 • Utföra lymfmassage på häst
 • Utföra mobiliserings- och manipulationstekniker
 • Känna funktionella och strukturella avvikelser samt smärtutbredning
 • Analysera enligt ”ROM”, Range of motion, passivt ledspel
 • I samråd med veterinär lägga upp och presentera en individanpassad rehabiliteringsplan
 • Identifiera, bedöma och analysera behovet av rehabilitering
 • Utföra praktiskt rehabiliteringsarbete såsom neuromuskulär träning
 • Kritiskt granska metoder och verktyg för rehabilitering
 • Dokumentera och journalföra
 • Förstå veterinärmedicinska bilddiagnoser
 • Orientera sig om evidensläget inom området

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

Självständigt:

 • Utforma affärsidé, vision och mål samt planera och följa upp företagets ekonomi
 • Identifiera och värdera hur exteriöra avvikelser kan påverka hästars hälsa och rörelsemekanik
 • Bedöma risker för smitta och smittspridning, sätta upp och följa hygienrutiner i det egna arbetet mellan olika hästar och anläggningar
 • Göra kroppsavläsningar och bedöma en rörelseanalys med hänsyn till rasdifferenser och disciplin och på så sätt lägga grunden för en behandlingsstrategi
 • Utföra avancerad palpationsteknik, lokalisera funktionella och strukturella avvikelser, analysera och utvärdera fynden
 • Utföra undersökningstekniker för att klargöra om en behandlingsindikation eller en kontraindikation föreligger en behandling
 • Identifiera de vanligaste neuromuskuloskeletala orsaksmekanismerna samt kontraindikationer och göra en behandlingsplan utefter fynden
 • Identifiera hyper- och hypomobilitet samt smärtutbredning utifrån det avgöra behandlingsmetodik
 • Utföra hästmassage och stretching, identifiera ytliga muskelspänningar och kunna behandla dessa
 • Utföra mobiliserings- och manipulationstekniker med patientsäkerhet och god egenergonomi samt kunna utvärdera resultatet.
 • Bedöma kontraindikationer och kunna avgöra när en behandling är lämplig, eller när hästen skall hänvisas vidare till veterinär
 • Efter veterinärdiagnos i samråd med veterinär kunna analysera olika rehabiliteringsmedicinska processer som kan vara aktuella vid neurologiska sjukdomar och skador
 • Värdera val av behandlingsmetod med ett kritiskt förhållningssätt, utifrån gällande evidensläge, lagar, regler och med hästens välbefinnande i centrum.

Utbildningens innehåll och upplägg

 

Kursen omfattar 600 YH poäng.

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Arbetsmiljö för equiterapeuter Standard 10
 • Ekonomi och företagande inom hästbranschen Standard 20
 • Examensarbete Examensarbete 20
 • Hygien och smittskydd Standard 5
 • Hästakupunktur Standard 40
 • Hästens anatomi Standard 60
 • Hästkunskap och hästhantering Standard 30
 • Hästmassage - Triggerpunkter och Fasciamanipulation Standard 20
 • Hästmassage och stretching Standard 25
 • Kiropraktik och mobilisering Standard 60
 • Lärande i arbete 1 - rörelsemekanik LIA 20
 • Lärande i arbete 2 - Hästmassage, stretching och
 • rörelseanalys
 • LIA 25
 • Lärande i arbete 3 - Equiterapi 1 LIA 45
 • Lärande i arbete 4 - Equiterapi 2 LIA 60
 • Neurologi 1 Standard 20
 • Neurologi 2 Standard 20
 • Rehabilitering Standard 50
 • Rörelsemekanik Standard 30
 • Sjukdomslära och bilddiagnostik Standard 25
 • Träningslära Standard 15

Behörighet till Yrkeshögskolan

Grundläggande behörighet innebär att du har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller;

 1. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 2. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 3. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper;

 • Engelska 6
 • Hästkunskap 1
 • Hästkunskap 2
 • Naturkunskap 2

Samt minst 2 års erfarenhet av praktiskt handhavande, omsorg och skötsel av hästar på hobbynivå eller professionellt.

Läs mer Visa mindre

Optiksäljare

1 ÅR,HELTID, 200 YH-poäng
Intresseanmälan

Denna utbildning har Campus Nyköping ansökt om att få starta 2022. Myndigheten för Yrkeshögskolan lämnar besked i jan 2022. Ansökan öppnar i februari 2022. Lämna din intresseanmälan redan nu så kontaktar vi dig när besked har kommit om utbildningen får starta eller ej.

Optiksäljare med spetskompetens

I denna utbildning får du specialiserade kunskaper inom optik, optikteknik, ögats anatomi och sjukdomar samt kunskaper om optikbranschens riktlinjer och krav. Du får också kunskaper om optikbranschens arbetsprocesser och kvalitetskriterier, journalföring och dokumentation, hygienrutiner och patientsäkerhet i optikbutiken, rutiner vid inköp, utlämning samt reklamation av optikprodukter.

 

Genom utbildningen får du också kompetens om ledningsfrågor såsom lönsamhet, ekonomiska begrepp och marknadsföring. I utbildningen lär du dig att planera för, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter, till exempel justera glasögon, hantera verktyg och maskiner i optikverkstaden samt utföra kontaktlinsträning med kund. Under utbildningen får du också kompetens att genomföra yrket på annat språk än Svenska, företrädesvis Engelska.

 

Här får du också lära dig att lösa sammansatta problem inom arbetsområdet genom att bland annat självständigt felsöka och avgöra när en optikprodukt inte fungerar som avsett samt avgöra om en person inte uppfyller synkraven vid syntest för körkort, grupp 1. En bred kompetens med kundnyttan i fokus!

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Optikbranschen och dess olika yrkesroller

 • Ögats anatomi, synfel och ögonsjukdomar

 • Grundläggande optik och sambandet mellan öga och glas

 • Synundersökningar – syfte och genomförande

 • Optiktekniska verktyg, instrument och maskiner

 • Glasögonmode: material, design, trender och stil

 • Hantering av kontaktlinser och kontaktlinsprodukter

 • Journalföring och dokumentation i optikbutik

 • Hygienrutiner och patientsäkerhet

 • Försäljningsteknik, kommunikation och marknadsföring i optikbutik

 • Kundbemötande, kundpsykologi och kundbeteenden

 • Optikbranschens och Optikerförbundets Kvalitetsnorm i synvården

 • Branschaktuella lagar, riktlinjer och krav

 • Rutiner vid inköp, utlämning och reklamation

 • Lönsamhet och ekonomiska begrepp

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Informera om, och sälja optiska produkter enligt optikers ordination och kundens behov
 • Justera, mäta, pricka och märka upp glasögon och glas
 • Hantera verktyg, instrument och maskiner för att kunna utföra vanligt förekommande verkstadsarbete i optikbutik
 • Bemöta och kommunicera med kunder på ett professionellt och serviceinriktat sätt, på svenska och engelska, anpassat till kundens förutsättningar och behov
 • Beställa och kontrollera produkter efter recept
 • Utföra förundersökningar inför synundersökning
 • Hantera kontaktlinser enligt hygienkrav samt utföra kontaktlinsträning med kund
 • Utföra syntest för körkort, grupp 1 enligt TSFS 2010:125, 16 kap 1§
 • Vägleda kunden vid val av glasögonbåge/produkt utifrån kundens synfel och personliga stil
 • Arbeta i enlighet med optikbranschens lagar, regler, riktlinjer, rutiner och hygienkrav

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

Självständigt:

 • I samråd med legitimerad optiker rekommendera lämpliga optiska hjälpmedel eller produkter utifrån kundens besvär
 • Självständigt avgöra när en slutprodukt är av god kvalitet och godkänd enligt gällande standard
 • På ett professionellt och kompetent sätt sälja, ge service och vägleda kunden vid val av glasögonbåge/produktval
 • Ge säker och korrekt rådgivning om kontaktlinshantering utifrån material, användningsområde och kundens individuella förutsättningar och behov
 • Avgöra när en person inte uppfyller synkraven för körkort gällande grupp 1 samt besluta om åtgärd i samråd med legitimerad optiker
 • Mäta optiska glas och få en förståelse för hur glasen upplevs av kunden
 • Självständigt genomföra felsökning när en produkt inte fungerar som avsett
 • Ta ansvar för egen kunskapsutveckling genom att inhämta och bearbeta information inom optikområdet

Utbildningens innehåll och upplägg

Kursen omfattar 200 YH- poäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier.

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Branschspecifik försäljning och rådgivning 45 YH-p
 • Examensarbete 10 YH-p
 • Kontaktlinsteknik 10 YH-p
 • Lärande i arbete 1 25 YH-p
 • Lärande i arbete 2 30 YH-p
 • Optik- och produktkunskap 30 YH-p
 • Optikteknik 30 YH-p
 • Syntest avseende körkortstillstånd för behörighet i grupp 1 5 YH-p
 • Ögats anatomi och sjukdomar 15 YH-p

Behörighet till Yrkeshögskolan

Grundläggande behörighet innebär att du har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller;

 1. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 2. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 3. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

 

Läs mer Visa mindre

Paralegal - juridisk handläggare

2 ÅR, HELTID, DISTANS, 400 YH-POÄNG
Intresseanmälan

Denna utbildning har Campus Nyköping ansökt om att få starta 2022. Myndigheten för Yrkeshögskolan lämnar besked i jan 2022. Ansökan öppnar i februari 2022. Lämna din intresseanmälan redan nu så kontaktar vi dig när besked har kommit om utbildningen får starta eller ej.

Paralegal - juridisk handläggare

En paralegal arbetar inom flertalet branscher, till exempel på advokatbyråer, domstolar och myndigheter, patent- och varumärkesbyråer, samt på juridiska avdelningar i olika företag, bolag och organisationer. I yrkesrollen ingår arbetsuppgifter som att upprätta utkast till avtal och juridiska dokument, göra rättsutredningar, affärskorrespondens, skriva PM och protokoll, projektplanering, research och rättskällesökning. En paralegal sköter även kontakter med myndigheter och klienter, gör riskbedömningar och sammanställer juridiskt material, samt hanterar vissa ekonomiska uppgifter. Yrkesrollen går även under yrkestitlar som juridisk handläggare eller advokat-/juridisk assistent.

En ljus arbetsmarknad för juridiskt arbete

Enligt aktuella arbetsmarknadsprognoser är det idag en stor efterfrågan av paralegals i Sverige med goda framtidsutsikter, både nationellt och regionalt.

 

I denna utbildning får du specialiserade kunskaper om det svenska rättssystemet, om lagar och avtal som reglerar förhållandet mellan individ, myndigheter och företag. Du får också specialiserade kunskaper att kunna tillämpa juridiska metoder och källmaterial på korrekt sätt i arbetet på myndighet, företag eller advokatbyrå. Det kommer göra dig attraktiv på en arbetsmarknad med stor efterfrågan på Paralegals.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Det svenska rättssystemet och dess uppbyggnad
 • Lagar och avtal avseende: civilrätt, offentlig rätt, miljörätt, arbets- och associationsrätt straff- och processrätt samt immaterial- och marknadsrätt
 • Företagsekonomi och ekonomisk analys
 • Juridisk metod, centrala rättskällor och databaser
 • Juridisk svenska och engelska, relevant terminologi,
 • Utredande arbete inom ämnesområdet, upprättande av juridiska dokument samt juridisk korrespondens
 • Projektledning, styrning, verktyg och administration
 • IT-verktyg relevanta för yrkesrollen och området

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Utföra rättsutredningar
 • Tillämpa juridiska metoder och källmaterial på ett korrekt sätt i arbetet på myndighet, företag eller advokatbyrå
 • Handlägga juridiska ärenden på förvaltningsmyndigheter, kommun och domstolar enligt gällande lagstiftning
 • Upprätta och granska juridiska handlingar med korrekt juridiskt språk (på svenska och engelska)
 • Skriftligt och muntligt argumentera och framställa information enligt juridisk metod och presentationsteknik
 • Arbeta med yrkesrelevanta IT-verktyg som arbetsredskap på ett professionellt och relevant sätt
 • Arbeta med de vanligast förekommande ekonomiska uppgifterna på advokatbyrå eller motsvarande
 • Analysera och granska information för ekonomisk uppföljning
 • Delta i och planera projekt och projektstyrning
 • Handlägga, registrera och arkivera juridiska ärenden
 • Handlägga och bevaka juridiska ärenden hos myndigheter

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

Självständigt:

 • Självständigt och i samverkan med andra kunna utföra rättsutredningar och föreslå lösningar på juridiska problem
 • Tolka och tillämpa lagtext på specifika problem
 • Söka, sortera, värdera och kritiskt granska juridisk information i olika informationsdatabaser
 • Kommunicera situationsanpassad skriftligt och muntligt på ett juridiskt korrekt och yrkesmässigt sätt

Utbildningens innehåll och upplägg

Kursen omfattar 400 YH-poäng.

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Ekonomi för paralegals 40 YH-p
 • Examensarbete 20 YH-p
 • IT för paralegals 15 YH-p
 • Juridik 1: Juridikens grunder 30 YH-p
 • Juridik 2: Civilrätt 30 YH-p
 • Juridik 3: Tvistemål, skadestånds- och straffrätt 20 YH-p
 • Juridik 4: Immaterialrätt och marknadsrätt 15 YH-p
 • Juridik 5: Offentlig rätt 30 YH-p
 • Juridik 6: Associationsrätt, skatterätt och arbetsrätt 25 YH-p
 • Juridisk svenska 20 YH-p
 • Kommunikation och god advokatsed 10 YH-p
 • Legal English 25 YH-p
 • LIA 1 LIA 40 YH-p
 • LIA 2 LIA 60 YH-p
 • Projektledning och projektmetodik 20 YH-p

Behörighet till Yrkeshögskolan

Grundläggande behörighet innebär att du har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller;

 1. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 2. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 3. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper;

 • Engelska 6

 • Matematik 2

 • Samhällskunskap 1b

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Läs mer Visa mindre

Har du hittat utbildningar som kan vara intressanta för dig?

Tack för visat intresse!

Med vänlig hälsning, Campus Nyköping
Visa Formuläret